Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školský poriadok

4. 5. 2009

ŠKOLSKÝ     PORIADOK

 

   Milý žiak, žiačka !

   Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

   Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole :

Máš právo chodiť do školy.

   Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

   Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

   Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :

            Úvod.

I.                   Príchod žiakov do školy

II.                Správanie žiakov počas vyučovania

III.             Správanie žiakov cez prestávku

IV.            Odchod žiakov zo školy

V.               Dochádzka žiakov do školy

VI.            Starostlivosť o zovňajšok

VII.         Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

VIII.      Povinnosti týždenníkov a šatniarov

IX.            Povinnosti žiakov v ŠJ

X.               Dochádzka žiakov do ŠKD

XI.            Povinnosti žiakov mimo školy

Záverečné ustanovenia

I.                   Príchod žiakov do školy

1.     Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

2.     Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do  zdravotne vyhovujúcich prezuviek. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.

3.     Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou  na vyučujúceho.

4.     Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie čakaj na príslušného vyučujúceho.

5.     Do školy by si nemal prísť na  mopede, skatboarde a kolieskových korčuliach. Výnimku povoľuje riaditeľ školy.

6.     Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot !

7.     Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.

II.                Správanie žiaka počas vyučovania

1.     Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení,  bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie  Tv používaj oblečenie slúžiace len na tento účel ( cvičebný  úbor ), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.

2.     K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.

3.     Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.

4.     Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.

5.     Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.

6.     Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.

7.     Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

8.     Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať dve sady učebníc.

9.     Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť/ mobilný telefón, MP3 prehrávač a pod./ a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.

10.           Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine Tv, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu.

11.           Pred hodinou Tv sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet Tv. Odovzdaj vyučujúcemu Tv do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.)

12.           Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky,  školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia  sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.

13.           Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.

14.           Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.

15.           Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

III.  Správanie žiakov cez  prestávku

1.     Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi druhou a treťou hodinou. Ak máš 3. vyučovaciu hodinu Tv alebo 3. vyučovaciu hodinu v OU, nadesiatuj sa vo svojej kmeňovej triede.

2.     Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi budovu školy a zdržiavaj sa v určených priestoroch.

3.     Ak máš hodinu Tv , zober si úbor so sebou a  čakaj na vyučujúceho v určenom priestore.

4.     Počas veľkej prestávky nesmieš svojvoľne  opustiť areál školy, zdržiavať sa  na poschodí (v prípade pobytu vonku) v priestore šatní.

5.     Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzaj do budovy a priprav sa na vyučovaciu hodinu.

6.     Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy.

7.     Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky "Hovorme spolu, nebime sa.“

8.     Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.

9.     Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, neurážaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

10.           Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.

11.           Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

12.           Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 11 v škole, prípadne porušuje bod č. 11 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.

13.           Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.

14.           Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do OU si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.

15.           Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.

IV. Odchod žiakov zo školy 

1.     Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.

2.     Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.

3.     Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zídi do šatne, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezúvky si ber domov.

4.     Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku.  Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.

5.     Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.

6.     Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do kancelárie školy.

V.               Dochádzka žiakov do školy

1.     Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.

2.     Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomnej ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.

3.     Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.

4.     Každú neúčasť na vyučovaní musia  rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.

5.     Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov.

6.     Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, môže  Ti byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

 

 

VI.  Starostlivosť o zovňajšok

1.     Do školy prichádzaj čistý a upravený.

2.     Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezúvky si označ menom, prípadne značkou.

3.     Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre/ farbenie vlasov, používanie krycích krémov na tvár, očných tieňov/ , nosenie drahých šperkov je neprípustné.

4.     Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.

5.     Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.

6.     Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktorí máš počas vyučovania.

VII.         Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

1.     Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.

2.     Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.

3.     Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.

VIII.      Povinnosti týždenníkov

1.     Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

2.     Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Cez veľkú prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.

3.     Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky,  uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

IX.            Povinnosti žiaka v školskej jedálni

1.     Včas si uhradíš stravné do ŠJ .

2.     Prvý stupeň obeduje od 11.30 hod. do 13.00 hod., druhý stupeň od 13.00 hod. do 13.30 hod.

3.     Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozor konajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev si zaves na vešiak.

4.     V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia lebo múčnika.

5.     Po skončení obeda zanechaj svoje  miesto v poriadku, riad odovzdaj pri okienku a opusti ŠJ.

X.               Dochádzka žiakov do  školského klubu detí  (ŠKD)

Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.

Žiakov 1.-4. ročníka preberá vychovávateľka v triede , ostatných žiakov odvedie učiteľ do šatne.

Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.

Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj sa v šatni .

Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.

Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.

Prevádzka ŠKD je do 16,00 hod..

Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

XI.            Povinnosti žiakov mimo školy

1.     Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.

2.     Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.

3.     Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a  k  ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.

4.     Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.

5.     Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl – október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.

6.     Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.

7.     Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané.

Záverečné ustanovenia

   Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :

·        za menšie priestupky napomenutý

·        za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie  u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

                                                      PaedDr. Gabriela  Ďuriačová

                                                                        riaditeľka školy