Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školský vzdelávací program

pre 2. stupeň

 

Základná škola Jána Vojtecha Šimka

 

  Žitavany

Š  - šikovný

I   - iniciatívny

M - múdry

K  - kolektívny

O  - odvážny

 

                                                                                                            

Školský vzdelávací program

Pre 2. stupeň ZŠ – nižšie sekundárne vzdelanie

Stupeň vzdelania:          ISCED 2

Dĺžka štúdia :  päť rokov

Vyučovací jazyk:          slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy:                  štátna

 

Predkladateľ: PaedDr. Gabriela Ďuriačová

Názov školy: Základná škola Jána Vojtecha Šimka

Adresa školy: Šimkova ulica 4O

                        951 97 Žitavany

IČO:               37865102

Riaditeľ školy: PaedDr. Gabriela Ďuriačová

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Ľudmila Studená

 

Zriaďovateľ: obec

Názov: Žitavany

Adresa: Športová ul.5

Kontakty: 037/ 6426221

 

Platnosť dokumentu do: 30.6.2009

 

 

 

                                                                                              Podpis riaditeľa

 

I.                   Všeobecná charakteristika školy

 1. Veľkosť školy

Základná škola Jána Vojtecha Šimka v Žitavanoch je plnoorganizovaná škola s 9 ročníkmi, rozdelenými do 11 tried (4 triedy na prvom stupni a 7 tried na druhom stupni) a 1 oddelením školského klubu detí (ŠKD). Žiaci prvého stupňa sa vyučujú podľa variantu 2 s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk). Na druhom stupni majú žiaci možnosť podľa variantu 3 dopĺňať si svoje vedomosti o informácie z výpočtovej techniky formou povinného predmetu Informatika. Areál školy tvoria 3 samostatné objekty. Hlavná budova školy bola postavená v r. 1961, postupne bola pribudovaná budova telocvične a ŠKD so stravovacím zariadením. V roku 2006 bola zriadená nadstavba na budove ŠKD v ktorej je MŠ.  Škola má odbornú učebňu na matematiku, fyziku a chémiu. Triedu na výučbu cudzích jazykov vybavenú pomôckami a prenosnou tabuľou. Menej dostatočne je materiálom vybavená špeciálna učebňa technickej výchovy. Škola má dobre vybavenú telocvičňu a vonkajšie športoviská pre futbal, volejbal, tenis, basketbal a atletiku.

 

 1. Charakteristika žiakov

Našu ZŠ navštevujú žiaci vo veku od 5 do 15 rokov, počet žiakov sa pohybuje v rozmedzí od 230-240 žiakov. Do piateho ročníka prichádzajú žiaci zo základnej školy sv. Dominika Savia zo spádovej obce Machulince. Týchto žiakov vozí do školy autobus, cestovné im škola prepláca. Školu navštevujú  integrovaní žiaci s individuálnym vzdelávacím plánom a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Títo žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov MŠ SR č. 6164/96-153.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

Vzdelávanie žiakov zabezpečujú pedagogickí pracovníci v priemernom počte 16. Všetci učitelia sú odborne spôsobilí, väčšina vyučovacích predmetov je odučená kvalifikovane podľa aprobácii vyučujúcich. Najmladší pedagóg má učiteľskú prax 6 rokov, najstarší pedagóg 31 rokov. Okrem vyučujúcich pracujú na škole vychovávateľka ŠKD. Profesijnú orientáciu žiakov, otázky výchovy má na starosti výchovný poradca. Mgr. Zdenka Horváthová. Mgr. K. Ondriášová je poverená vykonávaním koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov. Koordinátorom pre environmentálnu výchovu je Mgr. Broňa Turčanová, koordinátor ŠkVP je Mgr. Ľudmila Studená. PaedDr. Gabriela Ďuriačová a Mgr. J. Kožiaková sa v súčasnosti pripravujú na II. Kvalifikačnú skúšku. Mgr. Žofia Šurínová diaľkovo študuje anglický jazyk v MPC v Bratislave. Vyučujúce na prvom stupni začnú v tomto šk. roku so štúdiom cudzieho jazyka.

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

Zápis do piateho ročníka prebieha obyčajne v mesiaci február. Prichádzajú k nám žiaci zo spádovej obce Machulince, zo ZŠ sv. Dominika Savia .

 

 1. Dlhodobé projekty

V máji tohto roka sme sa pokúsili vypracovaním projektu získať grant na zriadenie jazykového laboratória. Ja nám ľúto, že náš projekt nebol vybraný na realizáciu. V tomto úsilí budeme naďalej pokračovať. Vypracujeme projekt : Škola otvorená pre šport. Budeme pokračovať v tradícii Žiackej športovej olympiády a Majstrovstiev  mikroregiónu v atletike.

 1. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

V spolupráci s rodičmi budeme využívať všetky možné dostupné možnosti a formy spolupráce. Okrem plenárnych schôdzí RR (2x ročne) a triednych schôdzí rodičovskej rady (4x ročne) budeme spolupracovať s rodičmi vždy keď si to bude vyžadovať situácia týkajúca sa žiakov alebo aj školy. Naďalej budeme pokračovať v bohatej spolupráci so SZZ, Jednotou SD, obecným úradom a OZ Benát. Naša škola spolupracuje s UKF Nitra a poskytuje priestor pre absolvovanie pedagogickej praxe pre študentov univerzity.

 

 1. Priestorové a matriálno-technické podmienky školy

Škola má z riadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, chémie vybavenú televíznym prijímačom s veľkoplošnou obrazovkou, DVD a minivežou, učebňu výpočtovej techniky (12 počítačov), jazykovú učebňu pre 18 žiakov, školské dielne. K technickému vybaveniu školy patrí cvičná kuchynka vybavená elektrickým sporákom a kompletným kuchynským zariadením. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok je nám veľmi nápomocná RR a sponzori z radov rodičov. Škola má k dispozícii átrium s pódiom. Školské ihriská sú vybavené veľmi dobre, a slúžia nielen žiakom našej školy ale aj širokej verejnosti. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Hlavná budova počas svojej existencie prešla len niekoľkými opravami a úpravami. Najvýznamnejšia bola plynofikácia školskej kotolne, dobudovanie plynového kúrenia v telocvični, izolačný náter strechy. S podporou OÚ dochádza k postupnej výmene okien na hlavnej budove školy. Aj objekt ŠKD a ZSŠ prešlo spolu s budovaním nadstavby výmenou okien a dverí. Treba dodať, že je potrebné vykonať rekonštrukčné práce na sociálnych zariadeniach a šatniach, dokončiť výmenu okien, ktorá vedie k úspore energii a zrekonštruovať ešte pôvodnú omietku hlavnej budovy.

 

 1. Škola ako životný priestor

Vzhľadom na to, že žiaci aj pedagógovia strávia v priestoroch školy väčšinu dňa, snažíme sa vytvoriť pre nich príjemné a vhodné pracovné prostredie. Na stenách chodieb prízemia, vestibulu a prvého poschodia budovy školy sú umiestnené nástenky, ktoré jednotlivý pedagógovia pravidelne obmieňajú a aktualizujú. Vybavenie a zariadenie tried je farebne zladené, aby vytváralo psycho - hygienické prostredie. Školský dvor je uspôsobený na trávenie veľkých prestávok a voľného času žiakov i pedagógov, trávnaté plochy sú pravidelne udržiavané. V areáli školy sú vysadené rôzne listnaté, ihličnaté a okrasné dreniny, ktoré dotvárajú príjemný charakter školského areálu. O pripravovaných aktivitách školy aj o priebehu a výsledkoch rôznych súťaží a olympiád informuje škola prostredníctvom vývesnej tabule umiestnenej na ulici Opatoveckej a v obecných novinách. Starosta obce odmeňuje žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu a obec rekreačným pobytom na kúpalisku. Pedagógovia a zamestnanci školy vedú žiakov nielen k udržiavaniu poriadku a čistoty v priestoroch školy ale aj k vytváraniu priateľských vzťahov a príjemnej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi žiakmi a ostatnými zamestnancami školy.

 

 

 

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Začiatok šk. roka tradične patrí školeniam o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej prevencii a kontrole priestorov školy pred začatím vyučovania. Učitelia absolvujú praktické cvičenie a testy PO. Rovnako sú aj žiaci poučení o bezpečnom správaní počas vyučovania v triede, na prestávkach, v telocvični, v šk. jedálni a aktuálne pred každým opustením priestorov školy a školského areálu. Škola má vlastného bezpečnostného a požiarneho technika. Pravidelne sa na škole vykonávajú revízie elektrických a plynových zariadení ako aj telocvičného náradia a komínov. Prípadné zistené nedostatky sa odstraňujú ihneď.

 

 

II.                Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Školský vzdelávací program našej školy je zameraný na poskytnutie všeobecného základného vzdelania pre všetkých žiakov našej školy. Cieľom Šk VP je poskytnúť žiakom priestor na úspešné zvládnutie učiva vyplývajúceho zo ŠVP. Budeme dbať o nachádzanie a osvojovanie si kompetencii – schopností, zručností, spôsobilostí – ktoré žiaci môžu použiť vo väčšine nimi zvolených študijných a učebných odboroch vedúcich k možnosti zastávať celý rad pracovných pozícii a funkcii. Získané kompetencie žiakom pomôžu riešiť aj rôzne nepredvídateľné problémy a umožnia im úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v štúdiu, v osobnom i v spoločenskom živote. Vo svojom programe sa budeme zameriavať na kvalitnú výučbu cudzích jazykov, informatiky ako aj kvalitnú úroveň vedomostí v ostatných povinných, povinne voliteľných i nepovinných predmetoch. Škola má predpoklady splniť takýto cieľ, lebo máme 97% kvalifikovanosť pedagógov. Škola svojím programom napĺňa požiadavky regiónu v príprave žiakov na štúdium na zvolených školách a ich následné uplatnenie v praxi.

 

 1. Pedagogický princíp školy

Škola umožní žiakom získať kvalitné a dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých predmetoch určených UP. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelaní. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch zo zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. U žiakov budeme formulovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Hneď od začiatku budeme klásť dôraz na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

Základná škola  má kvalitné vonkajšie športoviská na atletiku, volejbal, basketbal, tenis a futbal. Škola má odborné učebne na matematiku, fyziku a chémiu. Triedu na výučbu cudzích jazykov vybavenú pomôckami a prenosnou tabuľou. Kvalitné vybavenie telocvične a vonkajších športovísk nám poskytuje predpoklady na rozvoj pohybových schopností a zručností v rôznych športoch čoho dôkazom je viacnásobné 1. miesto v súťaži športová škola roka. Máme učebňu výpočtovej techniky pre 15 žiakov. Vysoká kvalifikovanosť pedagógov dáva predpoklad pre kvalitnú prípravu žiakov na vedomostné, umelecké, jazykové a športové súťaže a olympiády. Úspešnosť našich žiakov pre prijímaní na ďalšie štúdium je dôkazom kvalitnej práce učiteľov až 80% žiakov bolo prijatých na stredné školy. Škola dala všetkým žiakom požadované spôsobilosti.

Čo môžeme ponúknuť – 3 jazyky -  nemecký, anglický a ruský jazyk, výpočtovú techniku

Čo nemôžeme ponúknuť – sezónne činnosti – korčuľovanie, lyžovanie, plávanie.

Škola má vzhľadom na dobré vybavenie športovísk predpoklad na vytvorenie športovej triedy – atletika.

 

Stupeň vzdelania

ISCED 2

 

 1. Profil absolventa

Absolvent našej školy by mal byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácii, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické princípy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín. Náš žiak by mal dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho prejavu,  dva cudzie jazyky v základnom rozsahu na úrovni A2. Svojím vystupovaním by mal robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine, v spoločnosti, schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, mať schopnosť vnímať umenie.

 

 1. Pedagogické stratégie

Škola na začiatku roka vyhlási ročný projekt a na konci školského roka bude prezentácia výsledkov spracovania vyhláseného projektu na ktorej budú žiaci samostatne prezentovať zistené poznatky, získané zručnosti a vedomosti. V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov samostatné tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. K tomuto nám slúži delenie tried vo vyučovaní CJ, telesná výchova, pracovné vyučovanie, informatiky a v 8. ročníku aj SJ, ktoré nám umožňujú UP schválené MŠ SR – 2003 (variant 2, písm. a, b, c, e). Vzhľadom na nízky počet žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet etická výchova spájame na prvom aj na druhom stupni žiakov z viacerých ročníkov. Pri tvorbe rozvrhu hodín sa budeme snažiť dodržiavať didaktické a psycho-hygienické zásady.

 

 1. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečíme podmienky pre ich vzdelávanie tak, aby žiaci nepocítili žiaden rozdiel pri získavaní kompetencii. Títo žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov MŠ SR č. 6164/96-153. Žiakov s ťažkým zdravotným znevýhodnením neevidujeme, takže zatiaľ nie sú potrebné priestorové úpravy školy. Spolupracujeme v tejto oblasti s výchovným poradcom, so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, s pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálnou školou a samozrejme s rodičmi. Pre integrovaných žiakov, ktorí budú vzdelávaní podľa UO špeciálnej základnej školy zabezpečíme špeciálne učebnice. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s pomocou rodičov zabezpečíme špeciálny školský nábytok (školské lavica, stolička). Pre integrovaných žiakov vypracovávajú triedni učitelia v spolupráci so špeciálnou školou individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (na základe potvrdenia o hmotnej núdzi rodičov) zabezpečíme nákup školských pomôcok 2x ročne.

 

 

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Ochrana života a zdravia – telesná výchova. Multikultúrna výchova – dejepis, občianska výchova, slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova a nemecký jazyk. Environmentálna výchova – biológia, geografia.

 

 

III.             Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti :

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. Všetky predmety budú klasifikované okrem predmetu náboženská a etická výchova.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov bude prebiehať formou:

  • Rozhovoru
  • Pozorovania (hospitácie)
  • Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje(účasť na súťažiach a olympiádach, výstupové testy, didaktické testy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy)
  • Účasť pedagógov na ďalšom vzdelávaní
  • Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy
  • Hodnotenie učiteľov žiakmi a rodičmi dotazníkom

 

 1. Hodnotenie školy

Manažment školy predkladá správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch, správaní žiakov a dochádzke do školy RŠ a na vyžiadanie aj zriaďovateľovi školy.

V správe konštatuje úroveň celkového stavu prospechu žiakov, vybavenia školy, materiálno-technické zabezpečenie vyučovania, plnenie projektov, výsledky spolupráce s obcou, spoločenskými organizáciami a OZ Benát. Monitorujeme dotazníkom od rodičov a žiakov spokojnosť s dosiahnutými výsledkami a úrovňou vedomostí žiakov, úspešnosť v prijímacom konaní na ďalšie štúdium. Škola je hodnotená zriaďovateľom a KŠÚ za dosiahnuté výsledky, vytvorené podmienky na vzdelávanie, spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

 

 

IV.       Školský učebný plán

 

Všetky predmety uvedené v tomto učebnom pláne sú povinné.

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

5. ročník

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

 

 

 

Prvý cudzí jazyk

4

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5

 

 

Informatika

1

 

Človek a príroda

Biológia

2

.

Dejepis

1

 

 

Geografia

2

 

 

Občianska výchova

1

 

Človek a hodnoty

Etická/náboženská výchova

1

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

Hudobná výchova

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

 

 

 

 

 

Spolu 

 

27

 

 

IV.              Učebné osnovy

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú so štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa  a zameranie školy.